Rozpocznij proces rekrutacji

Błogosławieństwo Papieża Franciszka »

O Akademii Królowej Jadwigi

                 SKARBIEC KULTURY NARODOWEJ 

Czym może dzisiaj fascynować św. Jadwiga, Królowa Polski sprzed 600 lat? Dowiemy się tego, wpatrując się w tę piękną, dobrą, mądrą, wykształconą postać, uwielbianą przez poddanych. Jadwiga była znakomitym politykiem, władcą wrażliwym na potrzeby poddanych, biegła w sprawach dworskich, znająca języki i obeznana z życiem lubiła uczty, klejnoty, modlitwę i zabawy, bliska codziennym sprawom ludzi, o szerokich horyzontach, była władcą idealnym. Współcześnie mówimy: kobieta do tańca i do różańca.

Niezwykła Królowa Polski zachęca nas wszystkich, a zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do poznawania i rozwijania chrześcijańskiej kultury narodowej. Kultura narodowa obejmuje wszystko to, czym Polacy żyli a także to, czym żyją obecnie. Całe to dziedzictwo narodowe trzeba znać, chronić i przekazywać młodym pokoleniom.

Kultura jest osobowym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą  dla nich więź. Rdzeniem kultury są przekonania religijne i sfera moralności. Bez związku z wymiarem transcendentnym nie istnieje prawdziwa kultura, tam bowiem tkwi jej pierwotnie źródło.

Kultura ujmowana jest jako splot pięciu czynników. Na pierwszym poziomie znajdują się prawda i dobro jako podstawowe wartości człowieczeństwa, na niższym poziomie znajdują się zdrowie i dobrobyt. Ze współdziałania tych czynników rodzi się piękno. Prawda (cel poznania), dobro (cel woli dążącej do spełniania czynów moralnych) i piękno (rezultat bądź moment doprowadzający do uchwycenia oraz kontemplowania bytu ze względu na jego dobro i prawdę) można traktować jako wartości dla człowieka najważniejsze, ponieważ dążenie do nich stanowi dlań naturalną drogę aktualizowania siebie jako osoby. Wartością najwyższą w świecie jest jednak sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który każdym swym wyborem może potwierdzić siebie jako osobę, wzrastając w formule „piękny człowiek”,   żyjący według prawdy o dobru.

Kultura wynosi człowieka do najwyższej godności poprzez kształtowanie myślenia i wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Jej religijny wymiar,czyli uznanie znikomości swojego bytowania w obliczu Boga, to warunek pełni kultury we wszystkich jej kategoriach cywilizacyjnych, a więc prawdy, dobra piękna, zdrowia i dobrobytu. W klasycznej myśli greckiej kultura to rodzaj sztuki życia. Ma pomagać człowiekowi interpretować świat i życie, ukazując głębie istnienia. Kultura ma zachęcać do nadziei i miłowania, nadając i szukając sensu i odpowiadając na sens ludzkiej egzystencji; to szczególnie ważna rola we współczesnym świeci, w którym coraz więcej ludzi boryka się z depresją.

Najwyższa chrześcijańska kultura była podstawą osobistych decyzji św. królowej Jadwigi w jej życiu  rodzinnym oraz na stanowisku państwowym. Dzięki temu Polsce dane było przeżyć w okresie jej  panowania prawdziwy rozkwit kultury we wszystkich jej aspektach, a więc religii, nauki oraz gospodarki, Polska była potęgą przez kilka setek lat.

Pomiędzy obszarem edukacji a kulturą toczy się przez wieki osobliwy dialog. Ideą AKADEMII KRÓLOWEJ JADWIGI jest łączenie współczesnej innowacji z tradycją: realizacja założeń edukacji i kultury klasycznej tzn. podejmujemy proces edukacyjny, który ma charakter kształcenia aksjologicznego, czyli celowego oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju człowieka: poznania (wiedzy), moralności, kreatywności (zdolności, talentów) oraz wiary.


KRÓLOWA JADWIGA
ZAPRASZA DO SKARBCA KULTURY NARODOWEJ

MISJA WYCHOWANIA DZIEWCZĄT W POLSCE


AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI podejmuje wyzwanie edukacyjne, zapraszając dziewczęta oraz młode kobiety do UCZESTNICTWA W KULTURZE. Koncepcja edukacji kulturalnej ma charakter zintegrowany, łączy bowiem wszystkie działania edukacyjne zapisane w ustawie oświatowej, opierając program na dążeniu człowieka do PRAWDY, DOBRA i PIĘKNA.

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI wyznacza sobie szczególne zadanie by nauczyć dziewczęta wydobywać piękno, które w nich jest na wszystkich poziomach człowieczeństwa: fizycznym, psychicznym i duchowym. Podejmując apel św. Jana Pawła II o budowanie cywilizacji życia, Akademia staje po stronie człowieka i jego godności, będącej zarazem podstawowym elementem budowania jego zdrowia.

Wychowanki przygotowywane są do przyjęcia takiej postawy, która warunkuje funkcjonowanie cywilizacji miłości:

 • Miłość jako motywacja do urzeczywistniania w życiu człowieka wartości dobra, prawdy i piękna
 • Rozumienie wartości własnego człowieczeństwa i płynących z niej powinności
 • Poznanie sposobów urzeczywistniania dobra w sobie, dzięki poszukiwaniu prawdy, dążeniu do dobra własnego i wspólnego, czyli we wspólnocie z ludźmi; odkrywaniu i kontemplowaniu piękna (wzrastanie i dojrzewanie)

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI UCZY DZIEWCZĘTA:

 • POZNAWAĆ ŚWIAT I ROZWIJAĆ WŁASNĄ TOŻSAMOŚĆ: wiem kim jestem, dla czyjego dobra działam, na kim się wzoruję, wiem do czego dążę, odkrywam swoje powołanie i ustalam cele, znam i wypełniam zasady etyki chrześcijańskiej, mam świadomość wartości mojego życia, pozyskuję wiedzę nt. podstawowych etapów rozwoju; mam świadomość, że wszystko co Bóg stworzył jest dobre i piękne, i zatem uświadomienie że jestem koroną stworzenia, jak każdy człowiek wyjątkowa (powtarzamy tę myśl co roku), a ta wielka GODNOŚĆ wymaga stałej pracy nad sobą, aby nie poddać się brakom i słabościom.
 • KSZTAŁTOWAĆ CHARAKTER: poznaję czym jest roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo, czyli moralne podstawy sztuki życia przynoszące „szlachectwo ducha”. Poznaję dar mądrości, która pozwala odróżniać prawdę od kłamstwa i dobro od zła, a scalając rozum i serce stale pobudza do wysiłku duchowego i kieruje podejmowaniem decyzji, przewidywaniem konsekwencji swojego działania i pokonywaniem trudności.
 • UWRAŻLIWIAĆ swoje sumienie osobiste, rodzinne, narodowe, społeczne, zawodowe w sferze rozumu i serca, w procesie samowychowania w kierunku wierności i ofiarności. Dążę do pełni człowieczeństwa, kierując się wiarą, nadzieją i miłością chrześcijańską.
 • ROZWIJAĆ OSOBOWOŚĆ, czyli zdolności i talenty: wydobywam swoje piękno na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej. Rozumiem wpływ temperamentu i uczuć na własne zachowanie.
 • DOCENIAĆ wartość troski o ład, o zdrowie, o higienę, właściwe odżywianie, aktywność fizyczną, ekonomiczny wymiar życia.
 • UMIEJĘTNEJ troski o stosowny i estetyczny ubiór, sposób poruszania się, odpowiednie do sytuacji zachowanie (savoir-vivre, styl, wdzięk, kultura osobista, gracja, dobre obyczaje, dobre maniery, skromność, ogłada).
 • WZRASTAĆ NA DRODZE POWOŁANIA: poznaję swoje powołanie, decyduję się na jego realizację, wytrwale dążę do jego wypełnienia.
 • Uczestnictwo w zajęciach przynosi nie tylko osobiste korzyści. Wspólnie przeżyty wakacyjny tydzień i późniejsze comiesięczne spotkania pomagają w zawiązaniu się wyjątkowej GRUPY RÓWIEŚNICZEJ. Przyjacielskie relacje w grupie rówieśników podobnie reagujących na wartości są źródłem radości i stanowią dobre punkty społecznego oparcia.
  Korzystają też rodzice, dla których organizowane są regularne i bezpłatne spotkania na temat sztuki wychowania.

OPINIE WYCHOWANEK.pdf


Zapraszamy dziewczęta, nastolatki, młode kobiety, a także wszystkich zainteresowanych na zajęcia edukacyjne, prowadzone w cyklu trzy-letnim.
Zajęcia przygotowane są w następujących przedziałach wiekowych:

 • I STOPIEŃ     6−8 LAT
 • II STOPIEŃ    9−11 LAT
 • III STOPIEŃ   12−15 LAT,
 • COLLEGIUM  16−19 LAT, 20−25 LAT

ZAPROSZENIE DO Akademii KróloweJadwigi (PDF, 1 MB)

Rok formacji rozpoczynamy wyjazdem letnim do pałacu usytuowanym niedaleko Gniezna. Realizację programu kontynuujemy w pierwsze soboty miesiąca w Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu. Wraz z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą wspieramy rodziców w wychowaniu dziewcząt do wartości chrześcijańskich.

Zajęcia trwają przez trzy lata dla każdego stopnia i prowadzone są poza zajęciami szkolnymi, obowiązkowymi i obejmują: tygodniowy wyjazd do pałacu oraz udział w zajęciach w pierwsze soboty miesiąca od października do czerwca. Zajęcia nie są powadzone w sposób klasyczny tj. linearny, dlatego też niezależnie od momentu rozpoczęcia nauki w Akademii wychowanki odbędą cały cykl zajęć.

LATO W PAŁACU wyjazd do pałacu inauguruje rok formacji w AKADEMII KRÓLOWEJ JADWIGI

WYJAZD DO PAŁACU W ROKU 2018:

 • I STOPIEŃ 
  29 lipca - 3 sierpnia 2018R.
 • II STOPIEŃ 
  29 lipca - 3 sierpnia 2018R.
 • III STOPIEŃ
  5 - 10 sierpna 2018R.
 • COLLEGIUM
  5 - 10 sierpnia 2018R.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
Program obejmuje kompleksowe wsparcie w procesie wychowania dziewcząt i rozwijania kobiecości młodych kobiet. Koszty obejmują zakwaterowanie i pełne wyżywienie w pałacu w Zakrzewie.

 • Koszt zajęć na III Stopniu oraz w Collegium wynosi  - 1 pełna godz./27 zł.
 • Koszt zajęć na I i II Stopniu wynosi - 1 pełna godz./33 zł.


DOJAZD DO PAŁACU:
Pałac usytuowany jest ok. 55 km na trasie Poznań - Gniezno. W Pobiedziskach trasa prowadzi na Kiszkowo i dalej Rybno. Czas dojazdu z Poznania do Zakrzewa ok. 1 godz.
ZAJĘCIA W I SOBOTY MIESIĄCA:
Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek mieści się przy ul. Głogowskiej 147 w Poznaniu, niedaleko dworca kolejowego.

WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie, podwieczorek, napoje, słodycze.
Dziewczęta w trakcie posiłków uczą się zachowania przy stole (zajęcia teoretyczne + praktyczne ćwiczenia).

ZGŁOSZENIA:
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową.
Opłaty dokonywane są na rachunek bankowy:
PKO BP PKO BP 14 1020 4027 0000 1902 1017 1157

COLLEGIUM REGINAE HEDVIGIS udziela dziewczętom stypendia, umożliwiające udział w zajęciach.

Projekt pt. "Klasyka współcześnie" otrzymał dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Piękno należy wspierać, bo tworzy je niewielu a potrzebuje wielu”
                                                                                                                   J. W.Goethe