Rozpocznij proces rekrutacji

Błogosławieństwo Papieża Franciszka »

Program

„Wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem”
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim

KSZTAŁTOWANIE SZLACHETNEGO CHARAKTERU DZIEWCZĄT

Pierwszym zadaniem kultury jest wychowanie. W tradycji klasycznej kultura jest uzupełnieniem natury ludzkiej, która sama z siebie nie jest w stanie rozwinąć się do pełni doskonałości.

Program wychowania i założenia metodyczne AKADEMII KRÓLOWEJ JADWIGI dostosowane są do wieku dziewcząt oraz młodych kobiet i mają na celu przygotowanie ich do uczestnictwa w kulturze. Naszym zadaniem jest wspieranie rodziców w wychowaniu zakorzenionym w kulturze chrześcijańskiej.

Celem programu jest kształtowanie tożsamości osobowej i wrażliwości społecznej dziewcząt, w kierunku realizowania siebie ku pełni człowieczeństwa, a także ochrona ich zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Istotą założeń programu jest podstawa antropologiczna i aksjologiczna, a więc to, jaką koncepcję człowieka przyjmujemy oraz jakie wartości wskazujemy. Program opiera się na personalistycznej i realistycznej filozofii człowieka. Te zasady od 1991r. zapisane są w preambule do ustawy o systemie oświaty, w której podkreślono konieczność wspierania ucznia we wszystkich obszarach jego rozwoju.

Założenia te realizowane są za pomocą komponentów, ujętych w formie czterech wymiarów życia osobowego człowieka:

PIERWSZY ROK FORMACJI
THEORIA – POZNAWANIE PRAWDY O ŚWIECIE I O CZŁOWIEKU
Prawda opiera się na poznaniu kim jest człowiek wobec Stwórcy, rozumieniu i ocenie czym jest prawda i czym fałsz. Komponent obejmuje naukę, w tym filozofię i nauki szczegółowe; jej naczelnym priorytetem jest PRAWDA, ma na celu kształcenie umysłu, w oparciu o prawdę o rzeczywistości.
TEMATYKA OBEJMUJE:

 • Cywilizacja łacińska jako sposób organizowania się społeczeństw (greckie piękno, prawo rzymskie, antropologia chrześcijańska).
 • Podstawy filozofii w wymiarze ontologicznym, epistemologicznym i etycznym.
 • Poznanie koncepcji człowieka jako osoby (godność, tożsamość, wolność i niewola, wymiary rozwoju: fizyczny, uczuciowy, poznawczy, moralny, duchowy, społeczny i religijny).
 • Niektóre kierunki rozwoju osobowości. 
 • Elementy logiki.
 • Historia mistrzynią życia, dziedzictwo narodu polskiego, osoby zasłużone dla Polski i świata jako wzorce wychowawcze.


DRUGI ROK FORMACJI
PRAKSIS – AKSJOLOGIA
Komponent dotyczy moralności w sferze postępowania indywidualnego, rodzinnego, społecznego, zawodowego i narodowego w oparciu o sumienie. Głównym celem wysiłku moralnego jest DOBRO. Dobro to znajomość zasad postępowania i praca nad charakterem w służbie miłości. Rozumiemy czym jest moralność, nasze wartości i konieczność kształtowania naszego charakteru z punktu widzenia wartości, a najwyższą wartością jest miłość. Prawo wysiłku i powinności podporządkowanego zadaniom.
TEMATYKA OBEJMUJE:

 • Dobro i jego rodzaje.
 • Postawa twórcza (rozwój talentów, umiejętności): rozpoznawanie, rozróżnianie, rozwijanie talentów, umiejętności.
 • Stopnie dojrzałości człowieka „samoposiadanie”, „samopanowanie”, „samowychowanie”:
 • Kształtowanie sumienia we wszystkich jego wymiarach: osobowym, rodzinnym, narodowym, zawodowym, społecznym. Kształtowanie charakteru (poznanie czym jest roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo i cnoty pokrewne).


TRZECI ROK FORMACJI
POIESIS – TWÓRCZOŚĆ I WYTWÓRCZOŚĆ
Wydobywanie piękna z siebie czyli rozwój osobowy oraz  kształtowanie postawy twórczej poprzez:
kontemplację (wyciszenie i refleksja), codzienne czynności, sztuki piękne (malarstwo, muzyka, teatr, taniec, literatura). Komponent obejmuje ludzką wytwórczość, w tym rzemiosło, sztuki piękne i technikę, jej głównym odniesieniem jest PIEKNO, ma na celu wdrażanie do życia, zwłaszcza społecznego, czyli podejmowanie różnych form aktywności dla wspólnego dobra.
TEMATYKA OBEJMUJE:

 • Kształtowanie umiejętności artystycznych.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej na prawdę i dobro, refleksja, kontemplacja piękna, zachwyt i kontemplacja przyrody, zachwyt i podziw nad rzeczywistością, tradycja, sztuka, baśnie, literatura, poezja.
 • Twórcze wykorzystanie tradycji.
 • Poznawanie zasad retoryki i rozwój umiejętności retorycznych.
 • Savoir-vivre (należyte zachowanie, wrażliwość na drugiego człowieka, kompetencje interpersonalne, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych; klasa, wdzięk , styl, kultura osobista, gracja, umiejętność poruszania się, dobre obyczaje, dobre maniery, skromność, ogłada).


WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA – scala w sobie wszystkie dziedziny kultury, otwiera całkowicie na Boga, a jej naczelnym celem jest ŚWIĘTOŚĆ. 

Prawda, dobro piękno i wiara chrześcijańska są podstawą naszych ZADAŃ EDUKACYJNYCH, obejmujących WYCHOWANIE – DYDAKTYKĘ – PROFILAKTYKĘ.  Proces edukacyjny ma charakter kształcenia aksjologicznego czyli celowego oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju zdolności, umiejętności i wiedzy człowieka, umożliwiających współdziałanie w grupie rówieśniczej i obejmuje dydaktykę (nauczanie), wychowanie (usprawnianie do dobra, działanie pomagające poprzez interakcje urzeczywistniać człowieczeństwo) oraz profilaktykę (wspomaganie kierunku, zabezpieczanie przed tzw. złym wpływem).

Celem kształcenia jest zwiększanie kompetencji aksjologicznej czyli wiedzy o wartościach oraz sprawności w podejmowaniu świadomych i samodzielnych decyzji. Program przygotowany z myślą  o realizacji tych celów określa: CO UCZEŃ WIE i ROZUMIE, CO UMIE ZASTOSOWAĆ .

ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Zajęcia dostosowane są do odpowiednich grup wiekowych i prowadzone są zgodnie z kalendarzem religijnym (wg wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego): twórcze zabawy, gry, wykłady, spotkania dyskusyjne interakcyjne. W pracy z odbiorcami bezpośrednimi będą stosowane nowoczesne i tradycyjne metody pracy oraz narzędzia dydaktyczne. To połączenie tradycji z nowoczesnością na płaszczyźnie, zarówno programowej jak i technicznej, co stanowi dodatkowo wartość dodaną programu, który nie jest „zamknięty” i pozostaje otwarty na potrzeby wychowanek i rodziców.

Wraz z wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą podejmujemy proces wspierania rodziców w wychowaniu dziewcząt do wartości, do osobowego urzeczywistniania siebie w poszukiwaniu prawdy, przede wszystkim prawdy o dobru, dążenia do dobra zgodnie z odkrytą prawdą o nim i kontemplowaniu odkrytego piękna. Zatem dziewczęta wybierają się z nami w podróż odkrywania w sobie swojego piękna, bogactwa talentów, potencjału i szczęścia.